Τουρισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Δράσεις 1, 2 και 3 

1.Ποιους αφορά;   Αφορά Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.  Δράση 1…